Bestyrelsen  2018

Foto opdateres snarest.....​

Funktion

Fornavn

Efternavn

E-mail

Telefonnr.

Formand​

Anders​

Kjær​

Næstformand

Jørn

Suhr

-

Lars

Mikkelsen

-

Flemming 

Jensen

-

Hans Jørgen

Jensen

Udvalg​:

Udstillingsudvalg​

Funktion

Fornavn

Efternavn

E-mail

Telefonnr.

(Formand)

Hans Jørgen

Møller Jensen

Mads Samøe

Pedersen​

Udstillingsudvalgets formål​

 • At få fremvist angusdyr af høj kvalitet, så andre kan få inspiration og lyst til at arbejde med racen.
 • At støtte og opmuntre udstillere, nye såvel som erfarne ved hjælp af forskellige arrangementer (udstillertræning, dommerkurser mm.)

Arbejdsopgaver:

 • At anbefale og udpege dommere til skuer
 • At stille med ringsekretærer
 • At indkøbe nødvendige bånd og pokaler samt gaver til vinderne
 • At holde styr på i hvilke kategorier, der konkurreres
 • At give dommerne en kopi af Dansk Angusforenings avlsmål
 • At sørge for at udsmykke en stand til skuerne og bemande den, i det omfang det er muligt​
 • At være depot for foreningens PR-materiale, som medlemmerne herfra kan rekvirere til egnede formål.
 • ​At være opmærksom på, at der er PR-materiale til rådighed, og i givet fald foranledige at nyt materiale bliver fremstillet, eventuelt i samarbejde med PR-udvalget
 • At tilskynde til ”kammeratligt samvær” på skuerne (fælles morgenmad osv.) i samarbejde med aktivitetsudvalget
 • At formidle og skaffe udstillertøj i samarbejde med PR-udvalget

Medlemmer af udvalget står til rådighed som kontaktpersoner for de store skuer.

(Herning og Roskilde)

Udfærdiget 1. april 2013 ​

Udvalgsformanden kan kontaktes på telefon 75 66 22 77 / mobil 21 77 48 70 eller e-mail granholmangus@live.dk

PR-Udvalg​

Funktion

Fornavn

Efternavn

E-mail

Telefonnr.

(formand)

Lars

Mikkelsen

Salgslisten

Ursula Agri

Hansen

Hjemmeside og Angus Kontakt

Dorthe

Foght

PR-udvalgets formål:

 • at skabe PR for Angusracen både internt og eksternt.
 • at udarbejde PR-materiale sammen med de øvrige udvalg, således det fremstår ensartet.

Ansvarsområder:

 • Hjemmeside: at opdatere, vedligeholde og udvikle hjemmesiden.
 • Pressekontakt: at udsende relevante pressemeddelelser samt etablere kontakt til journalister og medier i forbindelse med aktuelle arrangementer.
 • ​Markedsføringsmateriale: at udarbejde PR-materiale med aktuelt indhold.
 • Udstillingsmateriale: at udarbejde materiale til brug ved dyrskuer.
 • Beklædning: at udarbejde kollektion af dyrskuebeklædning og indgå samarbejdsaftale med ekstern partner omkring levering af dyrskuetøj.
 • Annoncer: at tegne nye annoncer til Angus Kontakt og følge op på nuværende annoncører.​

Aktivitetsudvalg

Funktion

Fornavn

Efternavn

E-mail

Telefonnr.

(formand)

Lars

Mikkelsen

Aktivitetsudvalgets formål:

Aktivitetsudvalget består af 2 – 3 repræsentanter fra hver landsdel dvs. der er lokale udvalg på Sjælland, Fyn/Sønderjylland, Midtjylland og Nordjylland.

Aktivitetsudvalget i det enkelte område vil afholde arrangementer i efteråret samt et arrangement i foråret evt. med ekstern foredragsholder.

Derudover vil udvalget forsøge at samle Angusudstillere og andre besøgende Angusfolk til en gang morgenkaffe på lokale skuer.

Udvalget har også ansvaret for sommerudflugten samt Nordisk Træf i de år, det afholdes i Danmark.

Derudover har udvalget ansvaret for at finde besætninger, der vil holde Åbent Hus hvert forår samt besætninger, der vil deltage i Kødkvægets dag.

Udvalget opfordrer desuden Angusavlere til at komme med ønsker til arrangementer.​​

Avlsudvalg

Funktion

Fornavn

Efternavn

E-mail

Telefonnr.

(formand)

Jørn

Suhr 

Peter

Eliassen

Hans Jørgen

Jensen

Avlsudvalgets formål:

 • at servicere foreningens medlemmer med informationer, vejledning og genetik i henhold til racens avlsmål, så Dansk Aberdeen-Angus også i fremtiden har et højt kvalitetsniveau
 • at dansk genetik har kvalitet til at være efterspurgt og værdsat, i udlandet. For de medlemmer, der ønsker dyr af anden type, end det racens avlsmål beskriver, vil vi være behjælpelige med råd og vejledning
 • at så mange af foreningens medlemmer som muligt får mulighed for at fremvise/sælge dyr, embryoner og sæd i forbindelse med konkrete henvendelser fra udlandet


Fokus på avlsplanlægning:

 • at motivere til at så mange data som muligt indberettes som grundlag for avlsværditallene. Motivere til at flere vejer deres kalve ved fødsel, ved 200 dage og ved 365 dage. Disse data er hjørnestenen i avlsværditallene
 • at vurdere de sædtyre, foreningen har i sædspandene jævnligt, med henblik på at kunne give anbefalinger om sædens anvendelse
 • at importere sæd jævnligt, som kan medvirke til at højne racens kvaliteter
 • at være opmærksom på mulige nye avlsmæssige tiltag, som kan gavne avlen, eksempelvis DNA testning

Formidling af avls- og produktionsdyr:

 • Avlsudvalget har kompetence til at sælge sæd efter de tyre, som foreningen har til rådighed og til de aftalte priser. Prisniveauet aftales jævnligt med avlsudvalget og bestyrelsen. Hvis priserne skal ændres i en hurtig handel, skal bestyrelsen og ejer kontaktes.
 • Avlsudvalget skal sørge for at de udlændinge, der retter henvendelse til foreningen om køb af dyr, embryoner og sæd bliver henvist til foreningens medlemmer, der har dyr, embryoner og sæd til salg.
 • Udvalget skal løbende minde medlemmerne på, at det er vigtigt, at DNAtesten er i orden på dyrene.


Angus Kontakt, www.danskangus.dk og anden kommunikation:

 • at skrive en artikel om aktuelle emner til Angus Kontakt fire gange årligt
 • at samarbejde med PR-udvalget om udarbejdelse af tyrekatalog og andet PR-materiale efter behov
 • at fremstille og opdatere materiale om de sædtyre foreningen stiller til rådighed (brugsplanen og importeret sæd) til hjemmesiden og Angus Kontakt
 • at maile relevante oplysninger om nye tiltag på avlområdet til web-master og redaktøren af Angus Kontakt


Udvalgets arbejdsform:

 • Udvalget mødes efter behov, dog minimum 4 gange om året

Udstillertøj

Funktion

Fornavn

Efternavn

E-mail

Telefonnr.

Hans Jørgen

Møller Jensen

Klik h​er for at se mulighederne​

Dansk Angus Kød - Sweatshirts - Klik her

Annoncer og tryk

Funktion

Fornavn

Efternavn

E-mail

Telefonnr.

LSD- grafisk

Merprisudvalget

Funktion

Fornavn

Efternavn

E-mail

Telefonnr.

Villy

Grønne

Michael ​

Abildtrup​

Karen

Huus

Chresten Mads

Elgård

Dansk Aberdeen Angusforenings vedtægter:

§ 1

Dansk Aberdeen-Angus Forening har til formål at udbrede kendskabet til Aberdeen-Angusracen og dens muligheder i dansk landbrug og naturforvaltning samt at støtte både den renracede Aberdeen-Angusavl og krydsningsavlen.

Desuden følges avlsarbejdet med Aberdeen-Angus i udlandet nøje med henblik på at kunne anbefale import og eksport af avlsmateriale over for foreningens medlemmer.

§ 2

Dansk Aberdeen-Angus Forening ledes af en bestyrelse, der som hovedopgave varetager følgende:

 • Sørger for udarbejdelse af oplysende materiale om racen.
 • Støtter og deltager eventuelt aktivt i forskning og forsøg, der vedrører racen (f.eks. individafprøvning), eller kødkvæg som helhed.
 • Udgiver regelmæssigt medlemsinformation i form af medlemsblad og/eller nyhedsbreve mv. samt deltager f.eks. med oplysningsstand ved udstillinger og større dyrskuer.
 • Arrangerer møder, kurser mv. for medlemmerne efter behov og ønsker.
 • Deltager aktivt i arbejdet i Fællesudvalget for Dansk Kødkvæg.
 • Deltager i videst muligt omfang i internationalt arbejde vedrørende Aberdeen-Angus.

§ 3

Som aktive medlemmer kan optages personer, der er fyldt 15 år. For at kunne vælges til tillidshverv skal aktive medlemmer være fyldt 18 år. Endvidere kan som medlemmer optages organisationer med interesse for foreningens arbejde. Sådanne skal for at kunne stemme på generalforsamlingen ved kontingentindbetalingen være vedhæftet et navn, der repræsenterer anførte organisation. Det er denne person, der evt. agerer på generalforsamlingen.

Såfremt et aktivt medlemskab angives med to navne på samme adresse, betragtes begge som medlemmer, idet de deler et medlemskab, f.eks. et ægtepar, far/mor og søn/datter eller ejer/medarbejder. Vedkommende par kan indbyrdes afgøre, hvem der til alle afstemninger på en given generalforsamling afgiver stemme. Mod betaling af et halvt kontingent yderligere har begge fuld stemmeret på generalforsamlingen.

Som passive medlemmer uden stemmeret med et reduceret kontingent kan optages ikke aktive kvægbrugere og organisationer. Passive medlemmer kan deltage i alle foreningens arrangementer og modtager foreningens skrivelser.

Bestyrelsen kan udnævne og opretholde æresmedlemskaber, der indebærer de fulde aktive medlemsrettigheder og er kontingentfrie.

§ 4

Udmeldelse af foreningen kan kun ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen eller foreningens sekretariat med mindst to måneders varsel til udløbet af et regnskabsår.

§ 5

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse sker skriftlig til hvert medlem eller i Angus Kontakt eller nyhedsbrev med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af suppleanter.
7. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar. Forslagene udsendes til alle medlemmer sammen med indkaldelse til generalforsamling.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemninger om indkomne forslag afgøres ved simpelt flertal (mere end halvdelen af afgivne stemmer – blanke og ugyldige ekskl.).

Forslag om vedtægtsændringer kræver dog mindst 2/3 af de afgivne stemmer (blanke og ugyldige ekskl.) for at kunne vedtages.

Valgprocedure:
Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen. Valg foretages hvert år af henholdsvis to og tre medlemmer. Ligeledes vælges hvert år to suppleanter for en periode på et år, idet den suppleant, der har fået flest stemmer, er førstesuppleant.

Personer, der lader sig opstille til valg, enten til bestyrelsen eller som suppleant skal være til stede ved generalforsamlingen – eller til samme have indgivet skriftlig accept om at opstille – og være medlem af Dansk Aberdeen- Angus Forening. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker skriftligt og via to adskilte valgrunder.

Forslag til valg af alle foreningens tillidserhverv indgives skriftligt. Valg af kritisk revisor og suppleant herfor sker efter samme retningslinjer som ved valg til bestyrelsen, idet dog begge funktioner kan udledes af én valgrunde.​

Ved stemmeafgivelsen bestemmer hvert enkelt medlem selv, hvor mange personer vedkommende vil stemme på, dog kan der ikke stemmes på flere, end der er på valg.

Suppleanter erstatter bestyrelsesmedlemmer, hvis de ikke ønsker at sidde i bestyrelsen længere.

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens ønske eller efter skriftlig fremsættelse af krav herom fra mindst 20 % af foreningens medlemmer, når motiveret dagsorden samtidig anføres. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes på samme måde og med samme varsel som ordinær generalforsamling. Såfremt den motiverede dagsorden indeholder krav om blot et enkelt bestyrelsesmedlems afgang, er alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt revisor og revisorsuppleant på valg. De tre bestyrelsesmedlemmer, der får flest stemmer ud af de fem, der skal vælges, er valgt for to år, mens de sidste to er på valg året efter.

§ 7

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Imellem generalforsamlingerne leder og repræsenterer bestyrelsen foreningen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand og næstformand. Desuden vælger bestyrelsen foreningens sekretær og kasserer, der ikke behøver at være medlem af bestyrelsen eller foreningen.

Bestyrelsen nedsætter et PR-udvalg, avlsudvalg og et udstillingsudvalg. Desuden kan bestyrelsen nedsætte andre udvalg, såfremt det skønnes formålstjenligt.

Alle udvalg arbejder under ansvar over for bestyrelsen. Det tilstræbes, at der altid er et bestyrelsesmedlem med i udvalgene.

§ 8

Bestyrelsen kan indstille medlemmer til eksklusion, såfremt de skader og/eller modarbejder foreningens virke i væsentlig grad. Eksklusion afgøres af generalforsamlingen ved afstemning med mindst 2/3 af de afgivne stemmer (blanke og ugyldige ekskl.).

§ 9

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revisorerne modtager regnskab og bilag til revidering senest 1. marts.

§ 10

Vedtægtsændringer kan foretages på den ordinære generalforsamling efter skriftligt fremsat forslag, jf. § 5 stk. 5.

Beslutning om foreningens opløsning eller sammenslutning med anden forening kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling. Vedtagelse kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer (blanke og ugyldige ekskl.).

Ved foreningens sammenlægning med anden/andre forening/-er overføres foreningens værdier til den nye sammenslutning.

Ved foreningens ophør anvendes foreningens formue til kødkvægbrugets fremme efter vedtagelse på den generalforsamling, hvor foreningens ophør vedtages endeligt.

Det påhviler bestyrelsen at fuldføre fordelingen af foreningens formue i overensstemmelse med beslutningen i ovennævnte generalforsamling. Bestyrelsen fungerer i øvrigt indtil alle krav på foreningen er opfyldt og indtil foreningens endelige ophør.

Nærværende vedtægter træder ved godkendelse straks i kraft og erstatter tidligere vedtægter.

Første ordinære generalforsamling efter nærværende vedtægter foregår i marts 2010.

Erstatter vedtægter vedtaget i Brædstrup, den 27. november 1992, den ekstraordinære generalforsamling i Nyborg, den 15. januar 1993 og den ordinære generalforsamling i Fangel, den 8. marts 2003. Således vedtaget på generalforsamling i Horsens, den 14. marts 2009.

Underskrevet af bestyrelsen i Dansk Aberdeen-Angus Forening

Niels Poulsen
Bruno Bomholdt
Poul Erik Lauritsen
Yelva Rubeck
Jørgen Suhr
Samt
Jørgen Skov Nielsen

Dirigent og faglig sekretær​

Sæt X i kalenderen den 30. marts 2019: Generalforsamling

Ny rød import tyr: Læs mere her

Leverancer til Dansk Angus Kød konceptet - klik her

 Dansk Aberdeen-Angus Forening anbefaler at kalve født i 2019 - navngives med navn der starter med P

Dansk Aberdeen Angus Forening | Agro Food Park, 15 8200 Århus N | Tlf: 87 40 53 01 - 87 40 52 99 | info@danskangus.dk