Dansk Aberdeen Angusforenings vedtægter:

§ 1

Dansk Aberdeen-Angus Forening har til formål at udbrede kendskabet til Aberdeen-Angusracen og dens muligheder i dansk landbrug og naturforvaltning samt at støtte både den renracede Aberdeen-Angusavl og krydsningsavlen.

Desuden følges avlsarbejdet med Aberdeen-Angus i udlandet nøje med henblik på at kunne anbefale import og eksport af avlsmateriale over for foreningens medlemmer.

§ 2

Dansk Aberdeen-Angus Forening ledes af en bestyrelse, der som hovedopgave varetager følgende:

  • Sørger for udarbejdelse af oplysende materiale om racen.
  • Støtter og deltager eventuelt aktivt i forskning og forsøg, der vedrører racen (f.eks. individafprøvning), eller kødkvæg som helhed.
  • Udgiver regelmæssigt medlemsinformation i form af medlemsblad og/eller nyhedsbreve mv. samt deltager f.eks. med oplysningsstand ved udstillinger og større dyrskuer.
  • Arrangerer møder, kurser mv. for medlemmerne efter behov og ønsker.
  • Deltager aktivt i arbejdet i Fællesudvalget for Dansk Kødkvæg.
  • Deltager i videst muligt omfang i internationalt arbejde vedrørende Aberdeen-Angus.
  • Støtter aktivt initiativer til øget afsætning af Anguskød, samt oplysning herom

§ 3

Som aktive medlemmer kan optages personer, der er fyldt 15 år. For at kunne vælges til tillidshverv skal aktive medlemmer være fyldt 18 år. Endvidere kan som medlemmer optages organisationer med interesse for foreningens arbejde. Sådanne skal for at kunne stemme på generalforsamlingen ved kontingentindbetalingen være vedhæftet et navn, der repræsenterer anførte organisation. Det er denne person, der evt. agerer på generalforsamlingen.

Såfremt et aktivt medlemskab angives med to navne på samme adresse, betragtes begge som medlemmer, idet de deler et medlemskab, f.eks. et ægtepar, far/mor og søn/datter eller ejer/medarbejder. Vedkommende par kan indbyrdes afgøre, hvem der til alle afstemninger på en given generalforsamling afgiver stemme. Mod betaling af et halvt kontingent yderligere har begge fuld stemmeret på generalforsamlingen.

Som passive medlemmer uden stemmeret med et reduceret kontingent kan optages ikke aktive kvægbrugere og organisationer. Passive medlemmer kan deltage i alle foreningens arrangementer og modtager foreningens skrivelser.

Bestyrelsen kan udnævne og opretholde æresmedlemskaber, der indebærer de fulde aktive medlemsrettigheder og er kontingentfrie.

§ 4

Udmeldelse af foreningen kan kun ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen eller foreningens sekretariat med mindst to måneders varsel til udløbet af et regnskabsår.

§ 5

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse sker skriftlig til hvert medlem eller i Angus Kontakt eller nyhedsbrev med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af suppleanter.
7. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar. Forslagene udsendes til alle medlemmer sammen med indkaldelse til generalforsamling.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemninger om indkomne forslag afgøres ved simpelt flertal (mere end halvdelen af afgivne stemmer – blanke og ugyldige ekskl.).

Forslag om vedtægtsændringer kræver dog mindst 2/3 af de afgivne stemmer (blanke og ugyldige ekskl.) for at kunne vedtages.

Valgprocedure:
Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen. Valg foretages hvert år af henholdsvis to og tre medlemmer. Ligeledes vælges hvert år to suppleanter for en periode på et år, idet den suppleant, der har fået flest stemmer, er førstesuppleant.

Personer, der lader sig opstille til valg, enten til bestyrelsen eller som suppleant skal være til stede ved generalforsamlingen – eller til samme have indgivet skriftlig accept om at opstille – og være medlem af Dansk Aberdeen- Angus Forening. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker skriftligt og via to adskilte valgrunder.

Forslag til valg af alle foreningens tillidserhverv indgives skriftligt. Valg af kritisk revisor og suppleant herfor sker efter samme retningslinjer som ved valg til bestyrelsen, idet dog begge funktioner kan udledes af én valgrunde.​

Ved stemmeafgivelsen bestemmer hvert enkelt medlem selv, hvor mange personer vedkommende vil stemme på, dog kan der ikke stemmes på flere, end der er på valg.

Suppleanter erstatter bestyrelsesmedlemmer, hvis de ikke ønsker at sidde i bestyrelsen længere.

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens ønske eller efter skriftlig fremsættelse af krav herom fra mindst 20 % af foreningens medlemmer, når motiveret dagsorden samtidig anføres. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes på samme måde og med samme varsel som ordinær generalforsamling. Såfremt den motiverede dagsorden indeholder krav om blot et enkelt bestyrelsesmedlems afgang, er alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt revisor og revisorsuppleant på valg. De tre bestyrelsesmedlemmer, der får flest stemmer ud af de fem, der skal vælges, er valgt for to år, mens de sidste to er på valg året efter.

§ 7

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Imellem generalforsamlingerne leder og repræsenterer bestyrelsen foreningen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand og næstformand. Desuden vælger bestyrelsen foreningens sekretær og kasserer, der ikke behøver at være medlem af bestyrelsen eller foreningen.

Bestyrelsen nedsætter et PR-udvalg, avlsudvalg, udstillingsudvalg og et Merprisudvalg. Desuden kan bestyrelsen nedsætte andre udvalg, såfremt det skønnes formålstjenligt.

Alle udvalg arbejder under ansvar over for bestyrelsen. Det tilstræbes, at der altid er et bestyrelsesmedlem med i udvalgene.

§ 8

Bestyrelsen kan indstille medlemmer til eksklusion, såfremt de skader og/eller modarbejder foreningens virke i væsentlig grad. Eksklusion afgøres af generalforsamlingen ved afstemning med mindst 2/3 af de afgivne stemmer (blanke og ugyldige ekskl.).

§ 9

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revisorerne modtager regnskab og bilag til revidering senest 1. marts.

§ 10

Vedtægtsændringer kan foretages på den ordinære generalforsamling efter skriftligt fremsat forslag, jf. § 5 stk. 5.

Beslutning om foreningens opløsning eller sammenslutning med anden forening kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling. Vedtagelse kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer (blanke og ugyldige ekskl.).

Ved foreningens sammenlægning med anden/andre forening/-er overføres foreningens værdier til den nye sammenslutning.

Ved foreningens ophør anvendes foreningens formue til kødkvægbrugets fremme efter vedtagelse på den generalforsamling, hvor foreningens ophør vedtages endeligt.

Det påhviler bestyrelsen at fuldføre fordelingen af foreningens formue i overensstemmelse med beslutningen i ovennævnte generalforsamling. Bestyrelsen fungerer i øvrigt indtil alle krav på foreningen er opfyldt og indtil foreningens endelige ophør.

Nærværende vedtægter træder ved godkendelse straks i kraft og erstatter tidligere vedtægter.

Første ordinære generalforsamling efter nærværende vedtægter foregår i marts 2020.

Erstatter vedtægter vedtaget i Brædstrup, den 27. november 1992, den ekstraordinære generalforsamling i Nyborg, den 15. januar 1993, den ordinære generalforsamling i Fangel, den 8. marts 2003, den ordinære generalforsamling i Horsens den 14. marts 2009. Således vedtaget på generalforsamling i Horsens, den 30. marts 2019.

Underskrevet af bestyrelsen i Dansk Aberdeen-Angus Forening

Anders Kjær
Jørgen Suhr

Lars Mikkelsen

Gert Eskerod

Mads Lindemann


Samt
Per Spleth

Dirigent og faglig sekretær​ 

HUSK - Du kan altid se en oversigt over seneste opdatering på hjemmesiden  - her
Hjerteordningen 2-hjerter: Fremtiden i Dansk Angus Kød - læs mere her

​Dansk Aberdeen-Angus Forening anbefaler at kalve født i 2021 - navngives med navn der starter med S ​​
Har du opdaget at der er kommet et NYT og stort udvalg i ANGUS - tøj....? Klik her for at se mere..

Dansk Aberdeen Angus Forening | Agro Food Park, 15 8200 Århus N | Tlf: 87 40 53 01 - 87 40 52 99 | info@danskangus.dk